Clovis Gauzy

Photographe Auteur


Madredeus

Madredeus
Madredeus ¡Rio Loco! Lusofonia 2012 Toulouse France Beatriz NunesPedro Ayres MagalhaesMadredeusmusique:groupe=Madredeus,musique:artiste=Pedro Ayres Magalhaes,musique:artiste=Beatriz Nunes,festival,Toulouse,Rio Loco,Prairie Des Filtres,2012
Madredeus
Madredeus ¡Rio Loco! Lusofonia 2012 Toulouse France Pedro Ayres MagalhaesMadredeusmusique:groupe=Madredeus,musique:artiste=Pedro Ayres Magalhaes,festival,Toulouse,Rio Loco,Prairie Des Filtres,2012
Madredeus
Madredeus ¡Rio Loco! Lusofonia 2012 Toulouse France Madredeusmusique:groupe=Madredeus,festival,Toulouse,Rio Loco,Prairie Des Filtres,2012
Madredeus
Madredeus ¡Rio Loco! Lusofonia 2012 Toulouse France Beatriz NunesPedro Ayres MagalhaesMadredeusAntonio FigueiredoCarlos Maria TrindadeJorge VarrecosoLuis Clodemusique:groupe=Madredeus,musique:artiste=Pedro Ayres Magalhaes,musique:artiste=Luis Clode,musique:artiste=Jorge Varrecoso,musique:artiste=Carlos Maria Trindade,musique:artiste=Beatriz Nunes,musique:artiste=Antonio Figueiredo,festival,Toulouse,Rio Loco,Prairie Des Filtres,2012
Madredeus
Madredeus ¡Rio Loco! Lusofonia 2012 Toulouse France Beatriz NunesMadredeusmusique:groupe=Madredeus,musique:artiste=Beatriz Nunes,festival,Toulouse,Rio Loco,Prairie Des Filtres,2012
Madredeus
Madredeus ¡Rio Loco! Lusofonia 2012 Toulouse France MadredeusCarlos Maria Trindademusique:groupe=Madredeus,musique:artiste=Carlos Maria Trindade,festival,Toulouse,Rio Loco,Prairie Des Filtres,2012
Madredeus
Madredeus ¡Rio Loco! Lusofonia 2012 Toulouse France Beatriz NunesMadredeusmusique:groupe=Madredeus,musique:artiste=Beatriz Nunes,festival,Toulouse,Rio Loco,Prairie Des Filtres,2012
Madredeus
Madredeus ¡Rio Loco! Lusofonia 2012 Toulouse France Beatriz NunesPedro Ayres MagalhaesMadredeusmusique:groupe=Madredeus,musique:artiste=Pedro Ayres Magalhaes,musique:artiste=Beatriz Nunes,festival,Toulouse,Rio Loco,Prairie Des Filtres,2012